Følg oss gjerne på Facebook
Forening for klinisk pedagogikk (FKP) er en
interesseforening for spesialister i klinisk pedagogikk.


FKP arbeider for å videreutvikle og videreformidle
kunnskap om fagfeltet klinisk pedagogikk.

RAMMEPLAN – UTDANNING AV SPESIALISTER I KLINISK PEDAGOGIKK

logo

Revidert oktober 2017
Rammeplanen beskriver innhold og omfang i utdanningen for spesialister i klinisk pedagogikk.

1. Målsettingfor utdanningen
Utdanningen skal gi klinisk pedagogisk spesialistkompetanse for arbeid med barn og unges psykiske helse.
Utdanningen er rettet mot tverrfaglig arbeid for barn og unges psykiske helse og mot arbeid innen psykisk helsevern for barn og unge.
Utdanningen skal være kunnskapsbasert og praksisnær.
Utdanningen skal gi kompetanse i kliniske vurderinger og beslutningsprosesser.
Utdanningen skal gi terapeutkompetanse.

2. Krav til grunnutdanning og praksis

Kandidaten skal ha:

 • Formell godkjent kompetanse for pedagogisk arbeid/undervisning enten i barnehage, grunnskole, videregående skole eller Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Utdanning tilsvarende minimum mastergrad i pedagogikk eller spesialpedagogikk
 • Før påbegynt spesialistutdanning bør kandidaten ha minimum 2 års praksis fra barnehage, grunnskole, videregående skole eller PPT. Ved enkelte tilfeller kan praksisen tas i etterkant av spesialistutdanningen, innen 5 år etter påbegynt utdanning.
  Praksisen må være av en slik art at den krever pedagogisk grunnutdanning og direkte relatert til barn og unge i barnehage eller skole

3. Rammer for utdanningen
Utdanningen består av:

 • Profesjonsspesifikke og tverrfaglige seminar
 • Klinisk arbeid og veiledning av dette
 • Egenaktivitet i form av pålagte kliniske oppgaver, litteraturstudier og skriftlig arbeid
 • Det anbefales at kandidaten går i egenterapi i forbindelse med utdanningen

Utdanningen, profesjonsspesifikke og/eller tverrfaglige kurs, må strekke seg over minst fem semester. Utdanningen må fullføres i løpet av 5 år.
Teoriseminarene må samlet minst utgjøre 300 undervisningstimer, hvorav minst 15o må legges til profesjonsspesifikke seminar.

4. Temaer i utdanningen
Undervisningen kan organiseres som plenumsforelesninger, i profesjonsspesifikke grupper og i tverrfaglige grupper.
Utdanningen skal utgjøre en helhet der en gjennom klinisk arbeid, veiledning og teoriseminar skal bygge på teoretisk og empirisk forståelse av
barn og unges psykiske helse.
Utdanningen skal utvikle kompetanse på følgende områder:

 • Fagfeltets historikk
 • Barns utvikling, med særlig vekt på utviklingen av evnen til å leke og lære, hva som kan fremme slik utvikling, og en forståelse for faktorer som kan hindre/hemme denne utviklingen
 • Nettverkskunnskap med særlig vekt på utvikling av samspill i familien, i jevnaldringsgruppen og i offentlige oppvekstarenaer som skole/barnehage
 • Observasjon, utredning og diagnostikk
 • Gjeldende diagnostisk kodeverk, de vanligste diagnosegrupper og egnet kartleggingsmateriell
 • Differensialdiagnoser og komorbiditet
 • Terapeutisk arbeid med barn, unge og familier
 • Konsultasjon, veiledning, tverrfaglig og tverretatlig arbeid
 • Lovverk som omhandler barn og unges psykiske helse
 • Etikk, vitenskapsteori og rolleforståelse knyttet til profesjon

5. Den profesjonsspesifikke undervisningen
Det profesjonsspesifikke seminaret skal gå over minst 2 år. Det skal være minst 8 samlinger pr. år. Seminaret skal ledes av spesialist i klinisk pedagogikk godkjent av Forening for klinisk pedagogikk (FKP). Seminarleder må ha minst 3 års erfaring som spesialist i klinisk pedagogikk. Seminaret må omfatte minst 150 undervisningstimer og sikre undervisning i følgende tema:

 • Sammenhengen mellom psykisk helse, kognitiv, emosjonell og sosial utvikling
 • Sammenhengen mellom psykisk helse, lek og læring
 • Tilknytningsteori og betydningen av tidlige samspill
 • Gode så vel som psykopatologiske utviklingsprosesser i lek, læring og utvikling
 • Lek, læring og opplevd mestring som utviklingsfremmende og terapeutiske strategier
 • Samspill mellom individ, gruppe og system med fokus på hvilken betydning dette har for barnets utvikling og læring
 • Klinisk pedagogisk utredning, observasjon og rapportskriving
 • Kunnskap om nevropsykologiske vansker og hvordan disse vanskene kan påvirke barn og unges psykiske helse
 • Terapeutisk arbeid med barn og unge
 • Barnehagen og skolen som arena for psykisk helse
 • Samarbeid med skoler og barnehager om tilrettelegging av lærings- og lekemiljø som ivaretar kognitiv, sosial og emosjonell utvikling

6. Klinisk arbeid og veiledning under utdanning
6.1 Kliniske oppgaver
Kandidaten skal være i klinisk arbeid gjennom hele utdanningen. Det kreves klinisk praksis tilsvarende minst 50% stilling i 3 år, gjennomført innen 5 år etter påbegynt spesialistutdanning. Minst to år skal være i psykisk helsevern for barn og unge.
Praksis skal gi kandidaten:

 • Erfaring med tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i forhold til barn og unges psykiske helse
 • Erfaring med utredning og observasjon av barn i ulike aldersgrupper
 • Erfaring med individualterapi, lang- og kort-tidsterapi
 • Erfaring med terapeutisk arbeid med familier

6.2 Veiledning
Det kreves minst 230 timer veiledning gjennomført innenfor en tidsramme på inntil 5 år. Veiledningen skal være spredd over en periode på minst 2 år.
Minst 170 timer skal være gitt av spesialist i klinisk pedagogikk, godkjent av FKP. Av disse skal minst 80 timer være med samme veileder.
Denne veiledningen skal evalueres av kandidat og veileder minst 2 ganger i veiledningsforløpet.
Inntil 60 timer veiledning kan være fra annen fagperson med godkjent spesialistkompetanse for arbeid med barn og unges psykiske helse.
Mindre enn 20 timer med samme veileder godkjennes ikke.
Minst 150 timer individuell veiledning skal løpe parallelt med den profesjonsspesifikke undervisningen.
Inntil 6o timer veiledning kan være i gruppe med opptil 6 deltakere.
Man kan søke om godkjenning av veiledning før studiestart for inntil 40 timer.

6.3 Veileders oppgaver
Det skal utarbeides en veiledningskontrakt som skal inneholde:

 • En beskrivelse av ansvarsforhold mellom arbeidsgiver, kandidat og veileder
 • En fastsettelse av veiledningens omfang

Veileder skal straks varsle arbeidsgiver og kandidat dersom:

 • Arbeids- og etterutdanningssituasjonen til kandidaten ikke er tilfredsstillende
 • Kandidaten ikke har en tilfredsstillende utvikling
 • Veileder blir i tvil om han eller hun vil kunne anbefale at kandidaten kan godkjennes som spesialist i klinisk pedagogikk

Veileder skal utarbeide en veiledningsattest som skal inneholde:

 • Veiledningens innhold og omfang
 • En vurdering av hvorvidt kandidaten er egnet for godkjenning som spesialist i klinisk pedagogikk

7. Spesialistoppgave
Det skal skrives en spesialistoppgave som belyser tema innenfor faget klinisk pedagogikk. Lengden på oppgaven skal være 25 A4-sider (min. 20 – max. 30) med linjeavstand 1½ og skriftstørrelse 12. Bilder, illustrasjoner, innholdsfortegnelse, alfabetisk referanseliste etc. kommer i tillegg. Oppgaven må være oversiktlig og logisk oppbygd med en hensiktsmessig disposisjon. Det må være temamessig relevans mellom anvendt teori og beskrevet klinisk arbeid. Oppgaven skal gjenspeile kandidatens evne til å integrere teori og klinisk tenkning/praksis, samt vise evne til refleksjon angående praksis relatert til teori. Når det beskrives bruk av en bestemt behandlingsmetode skal behandlingsprosessen belyses ut fra et klinisk pedagogisk perspektiv. Spesialistoppgaven må tydeliggjøre kandidatens forståelse av prosess. Oppgaven skal leveres elektronisk innen 31.08. eller 31.12.

Kandidaten kan alternativt velge å skrive en artikkel som belyser et klinisk pedagogisk tema. Dokumentasjon for at artikkelen er antatt av et relevant og anerkjent fagtidsskrift legges ved søknad om spesialistgodkjenning.

Vurdering foretas 2 ganger pr år: i september og januar (godkjent/ ikke godkjent). Kandidaten kan anke til styret etter andre gangs avslag fra oppgavegodkjenningskomiteen.

8. Godkjenning
8.1 Spesialistoppgaven sendes Godkjenningsutvalget her.

8.2 Etter avsluttet utdanning sendes søknad om spesialistgodkjenning til Spesialistutvalget i FKP. Søknaden skal inneholde:
– utfylt søknadsskjema
– dokumentasjon av utdanning og praksis
– dokumentasjon av veiledning under utdanning
– dokumentasjon av praksis under utdanning
– dokumentasjon av deltakelse i undervisningsprogram
– dokumentasjon av deltakelse i profesjonsgruppe
– dokumentasjon av godkjent spesialistoppgave

8.3 Spesialistutvalget utsteder godkjenningsbevis for kr. 200,- for medlemmer. For ikke-medlemmer beregnes et behandlingsgebyr.

8.4 Eventuelt avslag skal være skriftlig. Det skal fremgå begrunnelse. Avslaget kan klages inn til styret i FKP.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...