Følg oss gjerne på Facebook
Forening for klinisk pedagogikk (FKP) er en
interesseforening for spesialister i klinisk pedagogikk.


FKP arbeider for å videreutvikle og videreformidle
kunnskap om fagfeltet klinisk pedagogikk.

Vedtekter

VEDTEKTER – FORENING FOR KLINISK PEDAGOGikk (FKP)

( erstatter ”Lov for kliniske pedagogers forening” sistrevidert i april 1999)logo

§ 1. FKP HAR TIL FORMÅL:
a. Å ivareta og utvikle det klinisk pedagogiske fagfeltet
b. Å arbeide for å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsforhold
c. Å bidra til etterutdanning for kliniske pedagoger
d. Arbeide for å synliggjøre det kliniske pedagogiske arbeidet innenfor psykisk helsevern for barn og unge

§2. MEDLEMSKAP
Medlemmer kan være:
a. Spesialister i klinisk pedagogikk
b. Pedagoger under spesialistutdanning
c. Spesialpedagoger som arbeider i kliniske stillinger innenfor psykisk helsevern for barn og unge

Medlemskap vedtas av styret i FKP
Ved innmelding sendes det nye medlemmet standardbrev med foreningens vedtekter og arbeidsprogram, adresseliste og siste årsmøtereferat.
Medlemskap gjelder til skriftlig utmelding foreligger.

§3. KONTINGENT
a. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret
b. Dersom kontingent ikke er betalt på to år, vil medlemskap automatisk opphøre
c. Strøket medlemskap blir gjenopprettet ved betaling av ny kontingent

§4. STYRET
Foreningen ledes av et styre som velges på årsmøtet. Styret består av leder og fire medlemmer som velges for to år.
2 av medlemmene er på valg hvert år. Om ønskelig, kan leders funksjonstid utvides til 3 år.
Styrets oppgaver:
a. Ha ansvar for foreningens drift og organisasjon
b. Ivareta medlemmenes interesser
c. Gjennomføre årsmøtevedtak
d. Fungere som klageinstans i godkjenningssaker
e. Fungere som fagetisk råd
f. Arbeide for å fremme foreningens formål
g. Legge fram saker til vedtak på årsmøtet
h. Være høringsinstans i forbindelse med godkjenning av Rammeplanen og spørsmål angående undervisningens innhold

Styret har to utvalg som delegeres oppgaver:
Spesialistutvalget
Utvalget skal ha 3 valgte medlemmer. Valget gjelder for 3 år av gangen, ett medlem er på valg hvert år. Styret skal ikke ha representant i utvalget. Utvalget har egen økonomi med midler overført fra foreningen.

Utvalgets mandat er:
a. Løpende evaluering og oppfølging av undervisningsplaner for utdanning av spesialister i klinisk pedagogikk
b. Legge fram forslag om eventuell revisjon av undervisningsplaner for styret
c. Behandle søknader og godkjenne spesialister i klinisk pedagogikk i henhold til Rammeplanens krav
d . Godkjenne de yrkesspesifikke kompetansegivende seminarene
e. Føre protokoll over spesialister i klinisk pedagogikk
f. Gjøre utredningsarbeid for styret
g. Føre eget regnskap

Spesialistutvalget skal oppnevne en komite bestående av 3 spesialister i klinisk pedagogikk for godkjenning av spesialistoppgaver. Denne godkjenningskomiteen er valgt for 3 år om gangen. Godkjenningskomiteen sitt mandat er å godkjenne oppgaver i forhold til de kvalitetskrav som til enhver tid er gjeldende.

Undervisningsutvalget
Utvalget skal ha 3 medlemmer derav 1 representant fra styret. Valget er to-årig.
Utvalgets mandat:
a. Oppfølging og evaluering av undervisningsplaner
b. Legge fram undervisningsplaner for styret
c. Fremme forslag for styret om godkjenning av yrkesspesifikke/kompetansegivende seminar
d. Ta initiativ til faglige seminar, kurs og samlinger
e. Forberede saker for styret

Utvalgene konstituerer seg selv med egen leder

§5. ÅRSMØTET
Årsmøtet er FKP sitt vedtaksorgan. Årsmøtet skal holdes i vårsemesteret, senest 15. juni. Styret skal legge fram løpende saker for årsmøtet. Styret innkaller med minst 3 ukers varsel. Med innkalling følger dagsorden. Saker til årsmøtet må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet.
Dagsorden skal inneholde følgende punkter:
a. Konstituering: Valg av møteledelse, referent og 2 medlemmer til å skrive under protokoll
b. Godkjenne revidert regnskap
c. Godkjenne årsmelding fra styret og utvalgene
d. Fastsette kontingent
e. Foreta valg av leder, styremedlemmer, medlemmer til spesialist- og undervisningsutvalg, revisor og valgkomite

Saker skal avgjøres med alminnelig flertall. Endring av vedtekter og rammeplan må avgjøres med 2/3 flertall. Saker som er kommet inn etter fristen, behandles ikke på årsmøtet. Stemmerett har alle som har betalt siste års kontingent.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel når styret eller minst halvparten av medlemmene skriftlig forlanger det. Et slikt møte kan bare behandle saker det er innkalt for.

§ 6. OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av FKP må behandles på årsmøtet. Vedtas forslaget med 2/3 flertall, skal endelig vedtak om oppløsning av foreningen fattes på neste ordinære årsmøte med 2/3 flertall. Blir foreningen oppløst, skal foreningens midler og arkiv stå urørt i minst 5 år i tilfelle foreningen dannes på nytt.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...