Følg oss gjerne på Facebook
Forening for klinisk pedagogikk (FKP) er en
interesseforening for spesialister i klinisk pedagogikk.


FKP arbeider for å videreutvikle og videreformidle
kunnskap om fagfeltet klinisk pedagogikk.

FKP ledes av et styre som velges på årsmøtet. Styret består av leder og tre medlemmer, og inneværende periode består styret av følgende representanter:

 • Sara Mauseth, leder
 • Linda Fosshaug Strand, økonomiansvarlig
 • Inger Lise Lyngra Throndsen, styremedlem 
 • Tonje Austad Vestby, styremedlem

Styrets oppgaver innebærer primært å ha ansvar for foreningens drift og organisasjon. Det skal ivareta medlemmenes interesser, arbeide for å fremme foreningens formål samt fungere som et fagetisk råd. Styret skal også legge frem saker til vedtak på årsmøte og gjennomføre årsmøtevedtak. Det skal videre være høringsinstans i forbindelse med godkjenning av Rammeplanen og spørsmål angående undervisningens innhold. Styret fungerer som klageinstans i godkjenningssaker. Styrets oppgaver er nærmere beskrevet i vedtektene. Dersom du ønsker kontakt med styret, kan du henvende deg HER.

Styret har ulike komiteer og utvalg som delegeres spesifikke oppgaver:

Oppgavegodkjenningskomiteen består av 3 medlemmer, og inneværende periode består komiteen av følgende representanter:

 • Marit Skatvedt
 • Anne Britt Belsvik Taftø
 • Sissel Tone Øie Eid

Oppgavegodkjenningskomiteen sitt mandat er å godkjenne spesialistoppgaver i tråd med de kvalitetskrav som til enhver tid er gjeldende.  Oppgavegodkjenningskomiteen har to frister for innsending av spesialistoppgaven: 1. september og 31. desember. For nærmere detaljer om spesialistoppgave samt godkjenning les HER. Dersom du ønsker kontakt med med oppgavegodkjenningskomiteen, kan du henvende deg HER.

Spesialistutvalget består av 3 medlemmer, og inneværende periode består spesialistutvalget av følgende representanter:

 • Vibeke Hollum
 • Torunn Jensen
 • Petter Kolrud

Utvalgets mandat innbefatter å behandle søknader samt godkjenne spesialister i klinisk pedagogikk i henhold til Rammeplanens krav. De godkjenner også de yrkesspesifikke kompetansegivende seminarene. Videre har de en løpende evaluering og oppfølging av undervisningsplaner for utdanning av spesialister i klinisk pedagogikk. Spesialistutvalget legger fram forslag om eventuell revisjon av undervisningsplaner for styret, de fører protokoll over spesialister i klinisk pedagogikk, gjør utredningsarbeid for styret og fører eget regnskap. Spesialistutvalgets oppgaver er nærmere beskrevet i vedtektene. Dersom du ønsker kontakt med spesialistutvalget, kan du henvende deg HER.

Undervisningsutvalget består av 1 medlem og 1 representant fra styret. Inneværende periode består undervisningsutvalget av følgende representanter:

 • Tonje Austad Vestby (styrerepresentant)

Utvalgets mandat består av oppfølging og evaluering av undervisningsplaner, fremme forslag for styret om godkjenning av yrkesspesifikke/kompetansegivende seminar, ta initiativ til faglige seminar, kurs og samlinger samt forberede saker for styret. Utvalget konstituerer seg selv med egen leder. Undervisningsutvalgets oppgaver er nærmere beskrevet i vedtektene. Dersom du ønsker kontakt med undervisningsutvalget, kan du henvende deg HER.

Valgkomiteen består av 2 medlemmer, og inneværende periode består valgkomiteen av følgende representanter:

 • Carl Otto Christiansen
 • Randi Skog

Valgkomiteen sin oppgave består i å foreslå nye medlemmer som ønsker å stille til valg i de ulike vervene. Dersom du ønsker kontakt med valgkomiteen, kan du henvende deg HER.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...