Følg oss gjerne på Facebook
Forening for klinisk pedagogikk (FKP) er en
interesseforening for spesialister i klinisk pedagogikk.


FKP arbeider for å videreutvikle og videreformidle
kunnskap om fagfeltet klinisk pedagogikk.

Foreningen

Forening for klinisk pedagogikk (FKP) er en landsdekkende interesseforening for spesialister i klinisk pedagogikk. FKP arbeider for å videreutvikle og videreformidle kunnskap om fagfeltet klinisk pedagogikk. Foreningen har også formelle oppgaver i kraft av å skulle være godkjenningsorgan for spesialistoppgaver og for å godkjenne nye spesialister. Dette arbeidet gjøres av to egne komiteer, henholdsvis Oppgavegodkjenningskomiteen og Spesialistutvalget.

Spesialist i klinisk pedagogikk er en profesjon med masterutdanning (tidligere hovedfag eller profesjonsstudium) i pedagogikk/spesialpedagogikk med påfølgende spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse i regi av Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).
RBUP har et ansvar for utdanning av fagpersonell i det psykiske helsevernet for barn og unge. De har et undervisningstilbud som gir klinisk kompetanse, og som bygger på praksiskunnskap, forskning og teori i fagfeltet. Programmet har tre hovedelementer:

  • Forelesningsrekken ”Barn og unges psykiske helse” med tilknyttede profesjonsseminarer for psykologer, sosionomer, leger, barnevernspedagoger, sykepleiere, vernepleier og pedagoger.
  • Tverrfaglighet og samhandling med forelesningsrekke og tverrfaglige seminargrupper.
  • Terapiseminarer med fordypningskurs i ulike behandlingsmetoder.

I forelesningsrekken “Barn og unges psykiske helse” rettes oppmerksomheten mot temaer som angår alt fagpersonell i det psykiske helsevernet for barn og unge, men som faggruppene kan ha ulikt ansvar for. Hensikten er å skape et delt kunnskapsgrunnlag og begrepsapparat. Undervisningen i profesjonsgruppene er differensiert, og tar sikte på å videreutvikle kandidatens profesjonskompetanse i det psykiske helsevernet for barn og unge.

Undervisningen i “Tverrfaglighet og samhandling” har som mål å kvalifisere for reflektert samhandling med andre profesjonelle og med brukere av tjenestene, samt å analysere og bidra til å overvinne samarbeidsvansker. Målet er å utdanne fagpersonell, som gjennom samhandling bidrar til å utvikle og styrke tjenester for barn og unge.

Psykoterapisekvensen kvalifiserer for selvstendig terapeutisk arbeid med psykiske helseproblemer hos barn og unge. I alle fordypningsprogrammer inngår arbeid med familier og nettverk i kompetansemålene.

I all gruppeundervisning er det et premiss at kandidatene legger frem eget klinisk arbeid ved bruk av film og/eller timereferater. Problemstillingene det kliniske materialet reiser blir belyst ved relevant empiri og teori. Prosessperspektiver og reflekterende prosesser vektlegges i alle deler av undervisningen.

For godkjenning av tittelen ”Spesialist i klinisk pedagogikk” kreves det at kandidaten oppfyller kravene i foreningens Rammeplan. Rammeplanen inneholder spesifikke krav vedrørende utdanning, veiledning, godkjent spesialistoppgave samt praksis fra kommunal sektor og spesialisthelsetjenesten.

Dette betyr at spesialister i klinisk pedagogikk har en bred akademisk bakgrunn og en klinisk spesialistutdanning. De innehar breddeforståelse, kompetanse knyttet til arbeid på tvers av sektorer og enheter, samt kompetanse og erfaring med utredningsarbeid, veiledningsarbeid, og terapeutisk arbeid fra ulike deler av helsetjenesten.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...